Algemene voorwaarden PeuterSurvival

Algemene voorwaarden PeuterSurvival zwembad Tropiqua Veendam

1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Tropiqua” zwem en recreatiebad Tropiqua Veendam.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Tropiqua en kind/ en of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, hierna te noemen het kind c.q. ouder verzorger
 3. Het drijfpak welke tijdens PeuterSurvival wordt gebruikt, wordt hierna EasySwim genoemd.

2. Hulpmiddelen

 1. Het drijfpak van EasySwim (EasySwim PRO) wordt tijdens alle PeuterSurvival lessen gebruikt. Het pak ontvangt u na de eerste introducties, waarin het pak wordt aangemeten. De kosten van het pak bedragen eenmalig € 59,95. U kunt geen andere of oudere pakken die reeds gebruikt zijn, opnieuw gebruiken.

3. Inschrijvingen

 • Voor alle zwemlessen en voor PeuterSurvival dient vooraf een inschrijving plaats te vinden.
 • De hoogte van het inschrijfgeld is €10,00 en kan worden voldaan via Ideal na de inschrijving of aan de kassa.
 • We restitueren geen inschrijfgeld, mocht u in de tussentijd ergens anders zwemlessen gaan volgen.

4. Lestijden

 1. De lestijden ontvangt u nadat samen met u een definitieve tijd en groep is afgestemd.
 2. Tropiqua behoudt zich het recht voor om de lestijden ten allen tijden te kunnen wijzigen.
 3. Tijdens vakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven. Dit betreft de vakanties en vrije dagen zoals deze voor de regio Noord bekend zijn.

5. Ziekte of afwezigheid zwemlessen bij maandkaarten

 1. U heeft gedurende het PeuterSurvival programma recht op maximaal 2 keer een restitutie van het lesgeld als uw kind door ziekte of anderzijds afwezig is bij de les. Deze restituties zullen voor de verrekend worden tijdens de eerstvolgende opwaardering van de maandkaart. Vanaf de 3e keer afwezigheid vergoedt Tropiqua de lesgeleden niet.
 2. Indien het kind langdurig ziek is, kan worden overlegd om de zwemles tijdelijk stop te zetten. De lesplaats vervalt voorlopig. Indien u uw kind weer beter heeft gemeld, zullen we in overleg met u zo snel mogelijk weer een geschikte lestijd gaan bepalen. U heeft in geval van langdurige ziekte geen betalingsverplichting meer naar Tropiqua.

6. Huisregels

 1. De huisregels van Tropiqua zijn van toepassing op deelnemers van PeuterSurvival. U kunt de huisregels terug vinden op de website of in de accommodatie.

7. Aanwezigheid ouders verzorgers

 1. Alleen in overleg met Tropiqua kan de ouder/ verzorger aanwezig zijn op de zwemzaal. Dit doet Tropiqua om de kwaliteit van de zwemlessen te garanderen.
 2. U dient als ouder/ verzorger de instructies van de zwemonderwijzer op te volgen.

8. Betalingen aan de kassa

 1. Betaling van de PeuterSurvival lessen dient aan de receptie te worden voldaan. Dit zal meestal in de eerste week van een maand worden gevraagd voor een periode van 2 maanden. Lessen die vallen in vakanties of feestdagen van de regio Noord zullen niet worden berekend.
 2. Restitutie van afwezige lessen vindt altijd plaats in de eerstvolgende maand waarin de leskaart weer opgewaardeerd moet worden.

9. Opzegging

 1. Opzegging dient te allen tijde schriftelijk plaats te vinden.
 2. De opzegtermijn is 1 maand.

10. Veiligheid

 1. Tropiqua spant zich in om alle lessen veilig te laten verlopen.
 2. Eventuele psychische en of lichamelijke beperkingen dienen gemeld te worden op het inschrijfformulier of voor aanvang van de 1e Indien dit niet gebeurt kan Tropiqua geen verantwoordelijkheid nemen voor de ontstane situatie, veroorzaakt door het niet melden van deze relevante informatie.

11. Aansprakelijkheid

 1. Tropiqua is niet aansprakelijk voor schade die het kind en/of de ouder verzorger lijdt.
 2. Indien Tropiqua wel aansprakelijk is, dan beperkt deze aansprakelijkheid tot de gevallen en het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
 3. Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die veroorzaakt wordt aan de accommodatie door zijn of haar toedoen.
 4. Tropiqua is niet verantwoordelijk voor schade die het kind en/of de ouder/ verzorger lijdt als gevolg van diefstal, verlies of vermissing.
 5. Mochten er door overmacht (overlijden, brand, etc.) geen lessen gegeven kunnen worden, dan kan Tropiqua hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 6. Voorwaarde voor het vergoeden van schade is dat deze schade binnen 14 dagen na het incident schriftelijk gemeld moet worden bij Tropiqua.

12. Privacy

 1. Alle persoonsgegevens en/ of vertrouwelijke informatie worden met de grootste zorg behandeld door Tropiqua.
 2. Tijdens de PeuterSurvival lessen foto’s en video opnames worden gemaakt voor plaatsing op de website of andere promotieactiviteiten. Indien u hiertegen bezwaar heeft dient u dat tijdig aan ons kenbaar te maken.

13. Geschillen

 1. Alle geschillen tussen Tropiqua en u worden beheerst door het Nederlands recht.

14. Slot

 1. Door het ontvangen hebben algemene voorwaarden of het lezen daarvan op onze website of aan de kassa, verklaard u deze te hebben begrepen en te hebben aanvaardt.

Het  anoniem landelijk telefonisch meldpunt van NOC*NSF is beschikbaar voor de zwembadbranche. Bij dit meldpunt kunt u terecht voor eerste opvang, vragen en advies aangaande ongewenst gedrag binnen het zwemonderwijs. Telefoonnummer van het meldpunt is: 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut.