Algemene voorwaarden zwemles

Algemene voorwaarden zwemles

1 Algemeen

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Tropiqua” zwem en recreatiebad Tropiqua Veendam.
 • Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Tropiqua en kind en/of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, hierna te noemen het kind c.q. ouder verzorger
 • Het drijfpak welke tijdens de zwemlessen wordt gebruikt, wordt hierna EasySwim genoemd.
 • Bij de zwemlessen wordt gebruik gemaakt van de scoremodule. Dit is een systeem om de voortgang van het kind bij te houden. Dit is alleen toegankelijk voor de ouders/ verzorgers van het kind door middel van de specifieke inloggegevens die de ouders/ verzorgers krijgt per mail na de eerste zwemles

2 Zwemlessen

 • Het geven van de zwemlessen heeft als doel het behalen van een zwemdiploma volgens het Zwem-ABC van de Nationale Raad Zwemdiploma’s. Op dit moment wordt het diploma van het NPZ-NRZ als brancheorganisatie erkend.
 • Het zwemlespakket met ABC diplomagarantie omvat:
  • Alle zwemlessen die nodig zijn voor diploma A, B en C
  • Proef- en diplomazwemmen voor diploma A, B en C 
  • Het boek “Met succes op zwemles!” (Twv € 14,95)
  • EasySwim zwemvest (twv € 71,90)
  • Rugtas Tropie (Twv € 11,10)
  • Medailles diploma A, B en C
  • Zwemlespas (Twv € 5,00)
 • Het drijfpak van EasySwim (EasySwim PRO) wordt tijdens alle zwemlessen gebruikt. Het pak wordt aangemeten tijdens de eerste zwemles. Het pak kost € 71,90 als u geen totaalpakket zwemles afneemt. U kunt geen andere of oudere pakken die reeds gebruikt zijn, opnieuw gebruiken.

3 Inschrijvingen

 • Voor alle zwemlessen dient vooraf een inschrijving plaats te vinden.
 • De hoogte van het inschrijfgeld is € 10,00 en kan worden voldaan via Ideal of aan de kassa. U kunt na de inschrijving een zwemlespas ophalen bij de receptie. Kosten voor de zwemlespas zitten bij de kosten van het zwemlespakket met ABC diplomagarantie  in. Op vertoon van deze zwemlespas kan uw kind vanaf het moment van ontvangst van de pas 7 dagen per week gratis zwemmen in Tropiqua zwemmen.

4 Lestijden

 • De lestijden ontvangt u nadat samen met u een definitieve tijd en groep is afgestemd
 • U kunt vanaf het moment dat uw kind op zwemles zit, inloggen op het leerlingenvolgsysteem. 
 • Tropiqua behoudt zich het recht voor om de lestijden te allen tijde te kunnen wijzigen
 • Tijdens vakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven. Dit betreft de vakanties en vrije dagen zoals deze voor de regio Noord bekend zijn

5 Ziekte of afwezigheid zwemlessen bij maandkaarten

 • Indien het kind langdurig ziek is, kan worden overlegd om de zwemles tijdelijk stop te zetten. De lesplaats vervalt voorlopig. Indien u uw kind weer beter heeft gemeld, zullen we in overleg met u zo snel mogelijk weer een geschikte lestijd gaan bepalen. U heeft in geval van langdurige ziekte geen betalingsverplichting meer naar Tropiqua.

6 Zwemlespakketten met ABC diplomagarantie

 • Aan het zwemlespakket met ABC diplomagarantie zit een inspanningsverplichting/ voorwaarde vast. Uw kind mag vanaf de eerste tot en met de laatste lesweek slechts vier lessen missen door ziekte of afwezigheid. Indien het kind vaker afwezig is dan 4 keer behoudt Tropiqua zich het recht voor om het aantal lessen afwezigheid meer van 4 keer in rekening te brengen.
 • Tropiqua is te allen tijde gerechtigd geen diploma garantie af te geven wanneer er gegronde twijfel bestaat over het succesvol kunnen doorlopen van het zwemlestraject. Dit ter beoordeling van de zweminstructeurs.
 • Tropiqua is te allen tijde gerechtigd de diplomagarantie in te trekken wanneer er gegronde twijfel bestaat over de cognitieve ontwikkeling van een kind of wanneer er een cognitieve stoornis is geconstateerd.
 • De zwemlesnemer mag geen fysieke of cognitieve belemmering hebben waardoor er sprake zal zijn van een onredelijke over stijging van het aantal zwemlessen dat gemiddeld staat voor het behalen van het diploma.

7 Huisregels

 • De huisregels van Tropiqua zijn van toepassing op deelnemers van zwemlessen. U kunt de huisregels terugvinden op de website of in de accommodatie

8 Aanwezigheid ouders/verzorgers

 • Alleen in overleg met Tropiqua kan de ouder/verzorger aanwezig zijn op de zwemzaal. Dit doet Tropiqua om de kwaliteit van de zwemlessen te garanderen.
 • U dient als ouder/verzorger de instructies van de zwemonderwijzer op te volgen

9 Zelf oefenen met uw kind in het wedstrijdbad

 • Op zondagmiddag van 16:30 – 17:00 uur is het mogelijk om zelf te oefenen met uw kind. Bijvoorbeeld met het duikscherm.
 • Tijdens vakanties of bij extreme drukte vervalt deze mogelijkheid.
 • Overleg altijd eerst met de aanwezige lifeguard wat en waar u wilt oefenen.
 • In het belang van de veiligheid zal de lifeguard u wel of geen toestemming geven.
 • Het advies van de lifeguard is bindend. Daarnaast dient u zich te houden aan de huisregels van Tropiqua.
 • Deze mogelijkheid is alleen voor kinderen die in Tropiqua op zwemles zitten. De ouder/ verzorger moet ook badkleding dragen en zelf kunnen zwemmen.
 • Ga zorgvuldig om met geleend materiaal.

10 Betalingen aan de kassa

 • Betaling van de zwemlessen dient aan de receptie te worden voldaan, of online via mijn.veendambeweegt.nl. Dit zal meestal in de eerste week van een maand worden gevraagd voor een periode van 2 maanden. Lessen die vallen in vakanties of feestdagen van de regio Noord zullen niet worden berekend
 • Tropiqua behoudt zich het recht voor om niet betaalde leskaarten te weigeren in lesgroepen

11 Betalingen middels automatisch incasso (Van toepassing op het zwemlespakket met ABC diplomagarantie)

 • Automatisch incassobetalingen zijn van toepassing op het zwemlespakket met ABC diplomagarantie   
 • Het formulier automatisch incasso dient u voor of tijdens de eerste les in te leveren
 • Wanneer u de automatisch incasso wilt intrekken, dient u dat schriftelijk te doen
 • Het lesgeld van het zwemlespakket met ABC diplomagarantie wordt voorafgaand aan de eerste lesperiode afgeschreven van uw rekening.
 • Bij een geweigerde incasso-opdracht ontvangt u een herinnering. Hier kunnen kosten voor in rekening gebracht worden
 • Tropiqua behoudt zich het recht voor bij niet tijdige betalingen van incasso-opdrachten derden te belasten met incassomaatregelen. Alle kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders en/of verzorgers.
 • De terugboekingstermijn voor afgeschreven automatisch incasso is wettelijk beschreven
 • Eenmalige incasso’s en IDEAL-opdrachten kunnen niet worden ingetrokken
 • Bij uitblijvende betaling kan Tropiqua de vordering van de incasso-opdracht uit handen geven aan een derde partij. U bent in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de rente over de hoofdsom en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van door Tropiqua geleden schade

12 Opzegging

 • Opzegging dient ten alle tijde schriftelijk plaats te vinden(tropiqua@sport.veendam.nl)
 • De opzegtermijn is 1 maand.
 • Indien u opzegt voordat het A-diploma behaald is, behoudt Tropiqua zich het recht voor om het nog openstaande deel van de afbetaling van het EasySwim PRO-drijfpak in rekening te brengen. We gaan tijdens het A-traject uit van 60 te volgen lessen. Wilt u bijvoorbeeld stoppen na 20 lessen dan kan Tropiqua 2/3 van de aanschafkosten van het Drijfpak verrekenen.

13 Veiligheid

 • Tropiqua spant zich in om alle lessen veilig te laten verlopen
 • Eventuele psychische en of lichamelijke beperkingen dienen gemeld te worden op het inschrijfformulier of voor aanvang van de 1e les. Indien dit niet gebeurt kan Tropiqua geen verantwoordelijkheid nemen voor de ontstane situatie, veroorzaakt door het niet melden van deze relevante informatie

14 Aansprakelijkheid

 • Tropiqua is niet aansprakelijk voor schade die het kind en/of de ouder/verzorger lijdt.
 • Indien Tropiqua wel aansprakelijk is, dan beperkt deze aansprakelijkheid tot de gevallen en het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
 • Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die veroorzaakt wordt aan de accommodatie door zijn of haar toedoen.
 • Tropiqua is niet verantwoordelijk voor schade die het kind en/of de ouder/verzorger lijdt als gevolg van diefstal, verlies of vermissing.
 • Mochten er door overmacht (overlijden, brand, etc.) geen lessen gegeven kunnen worden, dan kan Tropiqua hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden
 • Voorwaarde voor het vergoeden van schade is dat deze schade binnen 14 dagen na het incident schriftelijk gemeld moet worden bij Tropiqua

15 Privacy

 • Alle persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie worden met de grootste zorg behandeld door Tropiqua
 • Tijdens de zwemlessen, het proefzwemmen en het diplomazwemmen kunnen foto’s en video-opnames gemaakt worden. Deze kunnen voor plaatsing op de website of andere promotieactiviteiten gebruikt worden. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dient u dat tijdig aan ons kenbaar te maken.
 • Er mogen tijdens de zwemlessen geen foto’s gemaakt worden vanaf het restaurant.

16 Geschillen

 • Alle geschillen tussen Tropiqua en u worden beheerst door het Nederlands recht

17 Slot

 • Tropiqua kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Deze wijzigingen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het zwemlespakket geld.
 • Prijzen die gelden op het moment van inschrijven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen die voortvloeien uit de jaarlijkse indexering van de tarieven die in januari worden doorgevoerd. 
 • In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Tropiqua.
 • Door het ontvangen van de algemene voorwaarden of het lezen daarvan op onze website of aan de kassa, verklaart u deze te hebben begrepen en te hebben aanvaardt.
 • Het anoniem landelijk telefonisch meldpunt van NOC*NSF is beschikbaar voor de zwembadbranche. Bij dit meldpunt kunt u terecht voor eerste opvang, vragen en advies aangaande ongewenst gedrag binnen het zwemonderwijs. Telefoonnummer van het meldpunt is: 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut.