Algemene voorwaarden zwemles

Algemene voorwaarden Zwemles zwembad Tropiqua Veendam

1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Tropiqua” zwem en recreatiebad Tropiqua Veendam.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Tropiqua en kind/ en of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, hierna te noemen het kind c.q. ouder verzorger.
 3. Het drijfpak welke tijdens de zwemlessen wordt gebruikt, wordt hierna EasySwim genoemd.
 4. Bij de zwemlessen wordt gebruik gemaakt van de scoremodule van V-Consyst. Dit is een systeem om de voortgang van het kind bij te houden. Dit is alleen toegankelijk voor de ouders/ verzorgers van het kind doormiddel van de specifieke inloggegevens die de ouders/ verzorgers verstrekt krijgen middels email na aanvang van de eerste les.

2. Zwemlessen

 1. Het geven van de zwemlessen heeft als doel het behalen van een zwemdiploma volgens het Zwem-ABC van de National Raad Zwemdiploma’s. Op dit moment wordt het diploma van het NPZ-NRZ als brancheorganisatie erkend.
 2. Het drijfpak van EasySwim (EasySwim PRO) wordt tijdens alle EasySwim lessen en alle PeuterSurvival lessen gebruikt. Het pak ontvangt u na de eerste introducties, waarin het pak wordt aangemeten. De kosten van het pak zitten bij het bij de ABC pakketten bij de prijs in. Bij de losse lessen dient u het pak eenmalig aan te schaffen voor € 59,95. U kunt geen andere of oudere pakken die reeds gebruikt zijn, opnieuw gebruiken.

3. Inschrijvingen

 1. Voor alle zwemlessen en voor PeuterSurvival dient vooraf een inschrijving plaats te vinden.
 2. De hoogte van het inschrijfgeld is €10,00 en kan worden voldaan via Ideal na de inschrijving of aan de kassa.
 3. We restitueren geen inschrijfgeld, mocht u in de tussentijd ergens anders zwemlessen gaan volgen.

4. Lestijden

 1. De lestijden ontvangt u nadat samen met u een definitieve tijd en groep is afgestemd.
 2. U ontvangt na afloop van de eerste introducties uw inloggegevens voor de scoremodule.
 3. Tropiqua behoudt zich het recht voor om de lestijden ten allen tijden te kunnen wijzigen.
 4. Tijdens vakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven. Dit betreft de vakanties en vrije dagen zoals deze voor de regio Noord bekend zijn.

5. Ziekte of afwezigheid zwemlessen bij maandkaarten

 1. Indien het kind langdurig ziek is, kan worden overlegd om de zwemles tijdelijk stop te zetten. De lesplaats vervalt voorlopig. Indien u uw kind weer beter heeft gemeld, zullen we in overleg met u zo snel mogelijk weer een geschikte lestijd gaan bepalen. U heeft in geval van langdurige ziekte geen betalingsverplichting meer naar Tropiqua. 

6. Ziekte of afwezigheid bij ALL-IN zwemlespakketten met een afzwemgarantie

 1. Aan de ABC ALL-IN diplomapakketten zit een inspanningsverplichting/ voorwaarde vast. Uw kind mag vanaf de eerste tot en met de laatste lesweek slechts vier lessen missen door ziekte of afwezigheid. Indien het kind vaker afwezig is dan 4 keer behoudt Tropiqua zich het recht voor om het aantal lessen afwezigheid meer van 4 keer in rekening te brengen, na afloop van het ABC-traject. Dit geldt ook voor de ABC totaalpakketten die via de gemeente of Leergeld ter beschikking worden gesteld.

7. Huisregels

 1. De huisregels van Tropiqua zijn van toepassing op deelnemers van zwemlessen. U kunt de huisregels terug vinden op de website of in de accommodatie.

8. Aanwezigheid ouders verzorgers

 1. Alleen in overleg met Tropiqua kan de ouder/ verzorger aanwezig zijn op de zwemzaal. Dit doet Tropiqua om de kwaliteit van de zwemlessen te garanderen.
 2. U dient als ouder/ verzorger de instructies van de zwemonderwijzer op te volgen.

9. Betalingen aan de kassa

 1. Betaling van de zwemlessen dient aan de receptie te worden voldaan. Dit zal meestal in de eerste week van een maand worden gevraagd voor een periode van 2 maanden. Lessen die vallen in vakanties of feestdagen van de regio Noord zullen niet worden berekend.
 2. Tropiqua behoudt zich het recht voor om niet betaalde leskaarten te weigeren in lesgroepen.

10. Betalingen middels automatisch incasso (Alleen van toepassing op ALL-IN Pakketten)

 1. Automatisch incassobetalingen zijn van toepassing op ALL-IN pakketten EasySwim.
 2. Het formulier automatisch incasso dient u voor of tijdens de eerste les in te leveren.
 3. Wanneer u de automatisch incasso wilt intrekken, dient u dat schriftelijk te doen.
 4. Het lesgeld van de ALL-IN pakketten wordt voorafgaand aan de eerste lesperiode afgeschreven van uw rekening.
 5. Bij een geweigerde incasso opdracht ontvangt u een herinnering. Hier kunnen kosten voor in rekening gebracht worden.
 6. Tropiqua behoudt zich het recht voor bij niet tijdige betalingen van incasso-opdrachten derden te belasten met incassomaatregelen. Alle kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders en of verzorgers.
 7. De terugboekingstermijn voor afgeschreven automatisch incasso is wettelijk beschreven.
 8. Eenmalige incasso’s en IDEAL opdrachten kunnen niet worden ingetrokken.
 9. Bij uitblijvende betaling kan Tropiqua de vordering van de incasso-opdracht uit handen geven aan een derde partij. U bent in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de rente over de hoofdsom en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van door Tropiqua geleden schade.

11. Opzegging

 1. Opzegging dient te allen tijde schriftelijk plaats te vinden.
 2. De opzegtermijn is 1 maand.

12. Veiligheid

 1. Tropiqua spant zich in om alle lessen veilig te laten verlopen.
 2. Eventuele psychische en of lichamelijke beperkingen dienen gemeld te worden op het inschrijfformulier of voor aanvang van de 1e Indien dit niet gebeurt kan Tropiqua geen verantwoordelijkheid nemen voor de ontstane situatie, veroorzaakt door het niet melden van deze relevante informatie.

13. Aansprakelijkheid

 1. Tropiqua is niet aansprakelijk voor schade die het kind en/of de ouder verzorger lijdt.
 2. Indien Tropiqua wel aansprakelijk is, dan beperkt deze aansprakelijkheid tot de gevallen en het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
 3. Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die veroorzaakt wordt aan de accommodatie door zijn of haar toedoen.
 4. Tropiqua is niet verantwoordelijk voor schade die het kind en/of de ouder/ verzorger lijdt als gevolg van diefstal, verlies of vermissing.
 5. Mochten er door overmacht (overlijden, brand, etc.) geen lessen gegeven kunnen worden, dan kan Tropiqua hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 6. Voorwaarde voor het vergoeden van schade is dat deze schade binnen 14 dagen na het incident schriftelijk gemeld moet worden bij Tropiqua.

14. Privacy

 1. Alle persoonsgegevens en/ of vertrouwelijke informatie worden met de grootste zorg behandeld door Tropiqua.
 2. Tijdens de zwemlessen, het proefzwemmen en het diplomazwemmen worden foto’s en video opnames gemaakt voor plaatsing op de website of andere promotieactiviteiten. Indien u hiertegen bezwaar heeft dient u dat tijdig aan ons kenbaar te maken.

15. Geschillen

 1. Alle geschillen tussen Tropiqua en u worden beheerst door het Nederlands recht.

16. Slot

 1. Door het ontvangen hebben algemene voorwaarden of het lezen daarvan op onze website of aan de kassa, verklaard u deze te hebben begrepen en te hebben aanvaardt.

Het is niet toegestaan om samen met jouw kind die op zwemles zit zonder drijfmiddelen in het subtropische of het wedstrijdbad extra te oefenen. We hebben iedere week (met uitzondering van vakantieweken) van 12.00 – 13.00 uur een oefenuurtje in het wedstrijdbad, waarin we bijvoorbeeld het gat in het water leggen om deze vaardigheid extra te trainen.


Het  anoniem landelijk telefonisch meldpunt van NOC*NSF is beschikbaar voor de zwembadbranche. Bij dit meldpunt kunt u terecht voor eerste opvang, vragen en advies aangaande ongewenst gedrag binnen het zwemonderwijs. Telefoonnummer van het meldpunt is: 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut.