Voorwaarden ALL-IN abonnementen

1  Restitutie dagen en/ of abonnementsgeld 

 1. Tropiqua is niet verplicht om dagen en/of abonnementsgeld te restitueren in het geval baden van het zwembad gebruikt worden voor niet-commerciële activiteiten die ook in het belang zijn van de gemeente. Activiteiten voor scholen vallen hieronder.
 2. Tropiqua is niet verplicht om dagen en/of abonnementsgeld te restitueren in het geval er onderhoud verricht moet worden aan het wedstrijdbad en/of het subtropische bad. Dit onderhoud is noodzakelijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en het waarborgen van de veiligheid in het bad voor alle bezoekers. U kunt tijdens het onderhoud van het wedstrijdbad uiteraard wel gebruik maken van het subtropische bad, of andersom.

2  Gebruik abonnementen tijdens vakanties

 1. Tijdens alle schoolvakanties van regio Noord (met uitzondering van de zomervakantie) vervalt het banenzwemmen van 12.00-12.45 uur. U kunt tijdens deze vakanties gebruik maken van alle reguliere tijden voor het banenzwemmen en van maandag tot en met vrijdag een extra uur banenzwemmen tussen 10.00-11.00 uur.
 2. Op zon- en feestdagen gelden aangepaste openingstijden. U kunt deze tijden vinden op de website. Op deze dagen vervallen de reguliere tijden voor het banenzwemmen en de aquasport groepslessen.

3  Gedrags- en veiligheidsregels

 1. De huisregels (gedrags- en veiligheidsregels) van Tropiqua zijn van toepassing op abonnementhouders van Tropiqua. U kunt deze regels terugvinden op https://tropiqua.nl/gedrags-en-veiligheidsregels/ of in de accommodatie.

4  Alle ALL-IN abonnementen zijn persoonsgebonden abonnementen

 1. U als abonnementhouder kunt gebruik maken van bovenstaande zaken op vertoon/ scannen van uw pas. U kunt deze pas niet door andere mensen laten gebruiken. Het abonnement is voor anderen dan uzelf geen geldig entreebewijs. Om vast te stellen of de persoonsgebonden pas bij de pashouder hoort is het eenmalig nemen van een foto vereist. De foto en verdere persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en zullen niet aan derden ter beschikking gesteld worden.
 2. Onbeperkte vrije toegang betekent dat er wederzijds vertrouwen moet zijn. Bij constatering van misbruik (zoals het uitlenen van de persoonlijke pas aan een ander) wordt de pas ingenomen en het lidmaatschap stopgezet . De betalingsverplichting die eventueel via incasso loopt, vervalt op het moment van stopzetten en in plaats daarvan wordt eenmalig een boete van €50,- geïncasseerd. Door het aangaan van de verbintenis verklaart u zich akkoord dat wij bij constatering van misbruik het lidmaatschap stopzetten en een éénmalige boete incasseren van € 50,-.

5  Overige bepalingen van toepassing op alle ALL-IN abonnementen

 1. Tropiqua is een dynamisch zwembad. Lestijden en openingstijden wijzigen daardoor wel eens.
 2. Tarieven wijzigen jaarlijks per 01-01.
 3. We proberen zo goed mogelijk te communiceren met onze abonnementhouders, via deze website, Social-media en e-mail.
 4. Abonnementhouders gaan akkoord dat ze zo af en toe een nieuwsbrief e-mail van ons kunnen krijgen.
 5. Wij behouden ons het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen.

6  Betalingen aan de kassa van toepassing op ALL-IN abonnement voor 1 of 3 maanden 

 1. Uw maandabonnement is geldig vanaf de dag waarop u het abonnement afsluit.
 2. Uw abonnement verloopt op het nadat de periode waarvoor u het heeft afgesloten, afgelopen is. U sluit bijvoorbeeld op 14 maart een abonnement af voor 1 maand. Dit abonnement is dan geldig tot en met 13 april.
 3. Nadat uw abonnement verlopen is dient deze opgewaardeerd te worden aan de kassa, alvorens u weer gebruik kunt maken van de mogelijkheden van ALL-IN abonnementen

Artikelen 7, 8 en 9 zijn van toepassing op ALL-IN abonnementen waarbij betaling middels automatisch incasso verloopt

7  Start ALL-IN abonnementen met automatisch incasso

 1. ALL-IN abonnementen en ALL-IN gezinsabonnementen zijn minimaal 12 maanden na de startdatum geldig en worden daarna stilzwijgend verlengd. Het overeengekomen abonnement start op dag van inschrijving. U dient eenmalig € 5,00 per pasje per gebruiker te voldoen aan de kassa.
 2. Bij aanmelding ontvangt of ontvangen de abonnementhouders een persoonsgebonden polsband, waarmee de abonnementhouder zich dient te registreren bij de receptie van Tropiqua. Hiervoor wordt zoals eerder benoemd eenmalig € 5,00 berekend. Deze kosten dienen aan de kassa te worden voldaan bij het afsluiten van het abonnement. Bij diefstal of verlies van de polsband berekenen wij opnieuw € 5,00.
 3. ALL-IN gezinsabonnement worden kunnen worden afgesloten voor de abonnementhouder, de partner van de abonnementhouder en de kinderen die woonachtig zijn op hetzelfde adres als de abonnementhouder of de partner van de abonnementhouder. Kinderen dienen ingeschreven te staan op hetzelfde adres als het adres van de abonnementhouder of de partner van de abonnementhouder en dienen dit bij inschrijving aan te kunnen tonen doormiddel van legitimatie.

8  Opzegging ALL-IN abonnementen met automatisch incasso

 1. Na 1 jaar heeft de abonnementhouder de mogelijkheid de overeenkomst maandelijks op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 periode van 1 maand. Bij een opzegging als deze is de gemeente Veendam gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te her berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage.
 2. Opzeggen van een abonnement kan door een e-mail te sturen naar tropiqua@veendam.nl. De opzegtermijn is een periode van 1 maand na de minimaal overeengekomen abonnementsduur.
 3. Tussentijdse opzegging door het lid is mogelijk indien:
  1. De abonnementhouder een ander woonadres krijgt en het, als gevolg van de toegenomen reistijd, voor het de abonnementhouder niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de faciliteiten van Tropiqua.
  2. Het voor de abonnementhouder als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de faciliteit Tropiqua.
  3. Het voor de abonnementhouder als gevolg van een aantoonbaar verlies van zijn/haar baan financieel niet meer mogelijk is verschuldigde contributiebedragen te voldoen.
 4. Bovenstaande opzeggingen dienen te geschieden conform de in artikel 7.2 omschreven opzeggingsprocedure.

9  Automatisch Incasso betalingen 

 1. Nadat het abonnement is afgesloten en het bedrag voor de eerste restperiode als omschreven in 6.1 is voldaan, wordt er maandelijks namens de gemeente Veendam geïncasseerd.
 2. Bij een geweigerde incasso-opdracht ontvangt u een herinnering. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht.
 3. Tropiqua behoudt zich het recht voor bij niet tijdige betalingen van incasso-opdrachten derden te belasten met incassomaatregelen. Alle kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders en of verzorgers. De terugboekingstermijn voor afgeschreven automatisch incasso is wettelijk beschreven.
 4. Eenmalige incasso’s en IDEAL-opdrachten kunnen niet worden ingetrokken.
 5. Bij uitblijvende betaling kan Tropiqua de vordering van de incasso-opdracht uit handen geven aan een derde partij. U bent in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de rente over de hoofdsom en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van door Tropiqua geleden schade.

10  Geschillen 

 1. Alle geschillen tussen Tropiqua en u worden beheerst door het Nederlands recht.

11  Slot

 1. Door het lezen van deze voorwaarden op onze website verklaart u deze te hebben begrepen en aanvaard.